Waponiýada bitwallet ulanyp, Exness-de goýum we pul

Waponiýada bitwallet ulanyp, Exness-de goýum we pul


bitwallet

“Exness” hasabyňyzy bitwallet bilen maliýeleşdirmek öňküsinden has aňsat. “bitwallet” Japaneseaponiýada ýerleşýän töleg infrastrukturasyny üpjün ediji we töleg hyzmatydyr. Bu tolgundyryjy töleg hyzmaty bilen Exness hasabyňyza goýanyňyzda hiç hili komissiýa ýok, yzyna almak hem mugt.

“Bitwallet” -i ulanmak barada bilmeli zatlaryňyz:

Japanaponiýa
Iň pes goýum 10 ABŞ dollary
Iň ýokary goýum 23 200 ABŞ dollary
Minimal yzyna almak ABŞ dollary
Maksimum yzyna almak 22 000 ABŞ dollary
Goýum we yzyna gaýtarmak üçin tölegler Mugt
Goýum we çykarmak prosesi wagty Derrew *

“Derrew” adalgasy, maliýe bölüminiň hünärmenleri tarapyndan elde işlemezden birnäçe sekundyň içinde geleşigiň amala aşyryljakdygyny görkezýär.

Bellik : aboveokarda görkezilen çäkler, başgaça aýdylmasa, her amal üçin.


Bitwallet bilen goýum

1. Şahsy sebitiňizdäki Depozit bölümine giriň we bitwallet saýlaň .

2. Toplamak isleýän söwda hasabyňyzy, walýutany we goýum mukdaryny saýlaň, soňra Dowam et düwmesine basyň .

3. Geleşigiň gysgaça mazmuny size hödürlener; tassyklamak düwmesine basyň . 4. Bar bolan bitwallet hasabyňyz bar bolsa ýa-da dowam etmek üçin täze hasap açmak üçin Hasaba

girip boljak sahypa ugrukdyrylarsyňyz . 5. Indiki bitwallet geleşik üçin ýeterlik serişdäniň bardygyny barlar. Enougheterlik bolmasa, doldurmak soralar. Bar bolsa, geleşik üstünlikli tamamlanar.


a. Sufficienteterlik serişdeler ýok bolsa, bank kartasyndan ýa-da Mizuho bank hasabyndan serişdeleri goýmak üçin giriş opsiýasy hödürlener.

6. Bu ädim gutaransoň, goýum amallary gutarar.


Bitwallet bilen çekmek

1. Şahsy meýdanyňyzy yzyna almak bölüminde bitwallet düwmesine basyň. 2. Pul serişdesini yzyna almak isleýän söwda hasabyňyzy, puluň walýutasyny we çykaryş mukdaryny saýlaň. "Indiki" düwmesine basyň . 3. Bitwallet hasaba alnan e-poçta salgyňyzy dolduryň we tassyklamak düwmesine basyň . Üstünlikli bolsa, geleşik üstünlikli tamamlanar. Nädogry bolsa, bitwallet hasabyňyzyň jikme-jikliklerini girizip, gaýtadan synanyşmaly bolarsyňyz; 3 şowsuzlygyň geleşigiň şowsuz boljakdygyna üns beriň.Thank you for rating.