Gysgaça mazmun

Baş edara Siafi 1, PORTO BELLO binasy, kwartira 401,3042, Limassol, Kipr
Düzgünnama FCA, CySEC, FSA (JP)
Platformalar MTa we MT5 platformalaryny hödürleýän MetaTrader söwda programma üpjünçiligi
Gurallar 107 walýuta jübüti, paýnamalarda we indekslerde CFD, energiýa, metal we 7 kriptografik walýuta.
Çykdajylar Söwda çykdajylary we ýaýramagy bäsdeşlik bilen deňeşdirilende pes we ortaça
Demo hasaby Elýeterli
Iň pes goýum 1 $
Leverage 1:30 - 1: 1000
Söwda boýunça komissiýa .Ok
Kesgitli ýaýlymlar Hawa
Çekiş opsiýalary Kredit kartoçkasy
bank geçiriş
skrill, Netteller, WebMoney
Perfect Money, CashU
Bilim Uly okuw materiallary, göni webinarlar we yzygiderli seminarlar geçirýän hünär bilimi
Müşderi hyzmady 24/7Giriş

Exness 2008-nji ýylda abraýly onlaýn Forex dellalydyr. Işe başlaly bäri bu kompaniýa onlaýn Forex söwdasy pudagynda möhüm rol oýnaýar. Dellal platformalary ulanmak aňsatlygy we ýokary aç-açanlygy bilen tanalýar.

“Exness” ulanyjylara bäş esasy söwda hasaby boýunça kripto, metallar, energiýa, paýnamalar we indekslerdäki Forex we CFD-leri öz içine alýan köp sanly aktiw synplarynda söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär. Hünär hasaplaryna MT4-de 1: 2000-e çenli hasaby we MT5-de çäklendirilmedik güýji bolan “Çig ýaýlym”, “Pro” we “Zero” diýilýär, “Pro” hasaby boýunça söwda komissiýasy ýok we çig ýaýlym we nol hasaplary üçin her tarapa 3,5 ABŞ dollary. Adaty hasaplara “Standard” we “Standard Cent” diýilýär, ikisi hem komissiýa mugt. Demo hasaplary we yslam çalşygy bolmadyk hasaplar hem bar.

“Exness” müşderileri dünýä derejesinde tanalýan MetaTrader 4 we MetaTrader 5-de söwda edip bilerlerWindows, Mac, Linux, Android we iOS ulgamlary, şeýle hem Exness Web Terminal üçin söwda platformalary. Ulanyjylara bank kartoçkalary we elektron gapjyklar ýaly dürli goýum we pul çykarmak usullary hem hödürlenýär. Dellal makalalar we wideolar, şeýle hem göni bazar derňewi, ykdysady senenama, WebTV we söwda kalkulýatorlary arkaly dürli okuw materiallaryny hödürleýär.

Müşderi goldawy 13 dilde 11 dilde 24/5 goldaw we Live Chat ýa-da E-poçta arkaly iňlis we hytaý dillerinde 24/7 goldaw bilen hödürlenýär.

Exness jemgyýetçilik durmuşynda işjeň rol oýnaýar , şeýle hem dürli guramalar bilen abraýly hemaýatkär hyzmatdaş hökmünde çykyş edýär. Häzirki wagtda “Exness” dünýädäki birinji futbol topary bolan Real Madride buýsanç bilen hemaýat edýär.
Exness syn

Gowy tarapy we erbet tarapy

PROS CONS
 • Speedokary tizlikli sargyt ýerine ýetirilişi
 • Bazardaky iň ýokary walýuta güýji
 • Söwda çykdajylary we ýaýramagy pes
 • Müşderi goldawy 24/7 elýeterli dünýä sebitlerinde işleýär
 • Dürli dürlüligi we dessine çykarmak we goýum ulgamyny üpjün edýär.
 • MetaTrader 4, MetaTrader 5, ykjam söwda platformasy we MT4 web terminaly ýaly ýeterlik söwda platformalary bilen üpjün edýär.
 • Forex söwdagärlerine 90-dan gowrak forex söwda hasaby walýuta opsiýalary bilen üpjün edýär.
 • Söwda görkezijileri we diagramma ulgamlary ýaly täsirli söwda gurallaryny üpjün edýär.
 • Mugt VPS hostinginiň bolmagy.
 • Maliýe düzgünleşdiriji guramalaryň köpüsi tarapyndan düzgünleşdirilýär: CySEC, FCA, BaFin, MiFID, ICF, SVGFSA
 • Aýry-aýry hasaplarda saklanýan müşderi serişdeleri
 • Dealing-Broker
 • Söwda ulgamyny göçüriň
 • Käbir müşderiler haýal MT5 platformasyndan zeýrenýärler.
 • Web sahypasynda açylan Windows.
 • Käbir Android enjamlary bilen gabat gelmeýän ykjam programma söwdasy.
Baýraklar

Işleýiş taryhy bilen bir hatarda, Exness köp gezek sylaglandy we müşderiniň kanagatlanmagy, söwda tehnologiýasy we üstünligini ykrar edýän umumy reýting ýaly dürli taraplary öz içine aldy.

Exness syn

Bazar täzelikleri barada aýdylanda, bu Forex dellalyny köne mekdep dellaly diýip bileris, sebäbi bu pudakda entek sosial ulgam düşünjesini durmuşa geçirmeli däl dellallaryň biri. Muňa garamazdan, söwdagärler esasanam ýokary hilli hyzmatlary bermäge ygrarlylygy sebäpli Exness-ä henizem uly ynam bildirýärler.Exness howpsuzmy ýa-da kezzapmy ?

Maýa goýlan serişdeleri goramak üçin, uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin bir kompaniýa saýlanda, hünärmen söwdagär diňe bir kompaniýanyň söwda şertlerini göz öňünde tutmaly däldir. Alsoöne, iň esasysy, kompaniýanyň işiniň degişli ýurduň kanuny talaplaryna we halkara derejesinde ykrar edilen maliýe ülňülerine laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

Taraz Garamaýan taraplary
• CySEC, FCA tarapyndan düzgünleşdirilýär

• Aýry-aýry hasaplar we ýyllyk hasabatlar

• ativearamaz deňagramlylygy goramak ulanylýar

• Bir Stockada görkezilmedi

• SFSA tarapyndan düzgünleşdirilýän global teklip

Exness kanunymy?

“Exness” topary, dürli ýurtlarda bolmagy we zerur ýerli häkimiýetler tarapyndan düzgünleşdirilýän ofisleri sebäpli bu pudakda ýokary hormatlanýan edaralar. Exness UK Ltd , Maliýe Özüňi Dolandyryş Guramasy tarapyndan ygtyýarlandyrylýar we düzgünleşdirilýär, Exness CY Ltd bolsa CySEC-den ygtyýarnama alýar .

Şeýlelik bilen, dellal ýokarda agzalan ýurtlarda we EEA-nyň başga bir ýurdundaky işiniň çäginde maliýe önümlerini ýa-da hyzmatlaryny bermäge rugsat berdi. Mundan başga-da, deňizdäki Seýşel adalaryndan lisenziýa bar, bu diňe çynlakaý düzgünleşdirmekden has bellige alynmagy üpjün edýär, ýöne abraýly edaralaryň goşmaça ygtyýarnamalary zatlary ygtybarly edýär we Exness ygtybarly edýär.

Exness syn

Siz nähili goralýarsyňyz?

Şol sebäpli, müşderini goramak, pullary bölmek we maýa goýujylaryň öwezini dolmak gaznasyna ýa-da meýilnamasyna gatnaşmak bilen birlikde talaplara laýyklykda kesgitlenen amaly ülňüler sebäpli. EEA hasaba alynmagy we Europeewropanyň çägindäki edaralaryň rugsady bilen ýerine ýetirilýän serhetara hyzmatlar, Exness operasiýa standartlaryny ýokary derejede laýyklaşdyrýar.

Hasaplar

“Exness 5 dürli söwda hasaby hödürleýär. Standart hasaplar standart we standart merkezi öz içine alýar. Hünär hasaplarynda çig ýaýlym, pro we nol bar. Demo hasaplary we yslam çalşygy bolmadyk hasaplar hem bar. "


Standart hasaplar, aşakda görkezilişi ýaly, ikisi hem komissiýasyz Standard we Standard Cent hasaby öz içine alýar:

Exness syn
Hünär hasaplary, aşakda görkezilişi ýaly, çig ýaýlym, pro we nol hasaplary öz içine alýar:
Exness syn

“Standard Cent” hasaby MetaTrader 5-de däl-de, diňe “MetaTrader 4” -de elýeterlidir. Professional hasaplar “çäklendirilmedik” diýlip yglan edilen, beýlekisi bolsa iň köp 1: 2000 bilen tapawutlanýar.

Ulanyjylar dellalyň web sahypasyndaky Açyk hasaby ýa-da Täze hasaby basyp hasap açyp bilerler.
Exness syn

Ulanyjy öz ýurduny, e-poçta we paroly girizensoň, My.Exness dolandyryş paneline ugrukdyrylandan soň açmak isleýän söwda hasaby saýlap bilerler.

Exness syn

Hasaba alyş işini tamamlamak üçin ulanyjylardan telefon belgisini we şahsy maglumatlaryny aşakda görkezilişi ýaly barlamagy haýyş edilýär:

Exness syn

Bu has soňraky döwürde hem edilip bilner. Şeýle-de bolsa, bu pursatda ulanyjylar täze hasaplary görmek we açmak üçin My.Exness şahsy meýdanyna girip bilerler, şeýle hem aşakda görkezilişi ýaly depozit, pul serişdeleri, söwda platformalary, bonuslar, sosial söwda we başgalar:

Exness syn

Exness bu çäklendirilen ýurtlardan müşderileri kabul etmeýär: ABŞ, Malaýziýa, Russiýa, Sent Winsent we Grenadinler, Watikan şäheri, Ysraýyl, Amerikan Samoasy, Baýker adasy, Guam, Howland adasy, Kingman Rif, Demirgazyk Mariana adalary, Puerto Riko, Midweý Adalar, Wake adasy, Palmyra Atoll, visarwis adasy, Jonston Atoll, Nawassa adasy.Önümler

Söwdagärleriniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Exness, metallar, energiýa, kripto, indeksler we paýnamalar boýunça Forex we CFD-leri ýapmak üçin söwda etmek üçin dürli hilli önümleri hödürleýär.

Aşakda söwda üçin elýeterli käbir bazarlaryň sanawy:

FOREX METALAR Aksiýalar
AUDTRY XAGAUD Apple
CADMXN XAGEUR eBay
EURUSD XPDUSD Intel
GBPJPY XPTUSD JP Morgan
NOK.SEK Kripto Indeksler
USD.SGD BCHUSD Germaniýa 30
Energiýa BTCJPY Fransiýa 40
UKOil ETHUSD 5aponiýa 225
USOil XRPUSD ABŞ-nyň Wall Street 30


* Bar bolan emläkler barada jikme-jiklikler Exness web sahypasyndan we söwda platformasyndan alyndy we bu gözden geçiriliş wagtynda dogry.

Söwda çykdajylary, komissiýalar we bir gijede maliýeleşdirmek (çalşmak) nyrhlary söwdanyň guralyna baglylykda üýtgeýär we bu gözden geçirilişiň çäginde dowam etdirilýär.Leverage

“Forex” dellallarynyň köpüsi hökmünde “Exness”, birnäçe başlangyç hasap balansyna mümkinçiligi arkaly potensial girdejini artdyryp biljek güýji ulanmagy teklip edýär.

Söwda edýän guralyňyza, şeýle hem kadalaşdyryjy çäklendirmeler we şahsy hünär derejäňize baglylykda ortaça derejeler.

FCA we CySEC, Europeanewropadaky miFID direktiwasy bilen birlikde leverage derejeleriniň mümkinçiligini ep-esli peseldenligi sebäpli, bölek satyjy hökmünde ulanyp boljak iň ýokary ygtyýarlyk
 • Esasy walýutalar üçin 1:30,
 • Kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin 1:20
 • Harytlar üçin 1:10 .

Şeýle-de bolsa, “Exness” -iň global guramasy 1: 1000-e çenli has ýokary derejä eýe bolup biler, bu hem gelip çykan ýurduňyz tarapyndan kesgitlenýär.

Elbetde, elmydama güýji dogry ulanmagy öwreniň, sebäbi leverage potensial ýitgileriňizi artdyryp biler we dürli gurallarda başga bir aýratynlykdyr.Komissiýalar we ýaýlymlar

“Exness bilen söwda çykdajylary, açylan hasabyň görnüşine we bazaryň söwdasyna baglylykda üýtgeýär. Käbir hasaplar komissiýa söwdasy teklip edýär, käbirleri 0 pipsden çig ýaýradylan komissiýa esaslanýar. "


“Standard and Standard Cent” (diňe MT4) Hasaplar, 0,3 pipsden başlap ýaýlymlar bilen komissiýa söwdasyny hödürleýär.


Exness syn
Hünärmen Pro hasaby, 0,1 pipsden başlap ýaýradylan komissiýa söwdasyny hödürleýär. Professional çig ýaýlym hasaby, 0 pipsden başlap ýaýradylan her tarapa / tarapa 3,5 ABŞ dollaryna çenli komissiýa esasly söwdany hödürleýär. Nol hasaby, 0 pipsden başlap, her tarapa 3,5 ABŞ dollaryndan başlap, komissiýa esasly söwdany hödürleýär.
Exness syn

Aýramagy we alyş-çalyş nyrhlary söwdanyň guralyna we hasabyň görnüşine baglylykda üýtgeýär.

Exness çykdajylaryna has gowy düşünmek we beýleki dellallar bilen deňeşdirmek, şeýle hem tölegleri başga bir dellal DF Markets bilen deňeşdirmek üçin aşakdaky käbir mysallara serediň.

Exness tölegleri we şuňa meňzeş dellallaryň arasyndaky deňeşdirme

Aktiw / jübüt Exness tölegleri Maliýe tölegleri OktaFX ýygymlary
EUR USD 1.2 0.7 0,5
Çig nebit WTI 4 3 2
Altyn 0.3 0.37 0.2
Işlemezlik tölegi Hawa Hawa Hawa
Goýum tölegi .Ok Ortaça Pes
Töleg sanawy Pes / ortaça Beýik OrtaçaRollover

Mundan başga-da, elmydama Exness rollower ýa-da bir gijeki tölegi bir günden köp dowam edýän wezipelerde alynýan çykdajy hasaplaň. Her gural, gijeki wezipeler üçin dürli nyrh alýar, töleg ýa-da yzyna gaýtaryp bermek bolup biler, ýokardaky käbir gurallaryň nusgasyna serediň.Platformalar

Exness syn

Dellal MetaTrader 4 we MetaTrader 5-de dürli hyzmatlaryny hödürleýär. MetaTrader 4 platformasy web esasly wersiýada, iş stoly wersiýasynda we ykjam programmalarda elýeterlidir.

MetaTrader 5 MetaTrader 4-iň kämilleşdirilen wersiýasy hasaplanýar. Şeýle-de bolsa, onlaýn Forex dellallarynyň köpüsi MetaTrader 4 platformasyny halaýarlar, sebäbi MetaTrader 5 hedisi goldamaýar. Mundan başga-da, MT5 platformasy, EA diýlip tanalýan MT4-iň bilermen geňeşçilerini goldamaýar. Iki platforma (MT4 we MT5) söwdagärleriň şahsy maglumatlaryny goramak üçin ýokary derejede kodlanýar.

Exness ulanyjylara dünýä derejesinde tanalýan MetaTrader 4 söwda platformasynda söwda etmek mümkinçiligini hödürleýär

 • Gurlan 30 görkeziji.
 • Derrew we bazar sargyt ýerine ýetiriş görnüşleri.
 • MQL4 arkaly awtomatiki söwda.
 • Hakyky bahalar.

Exness MetaTrader 5 söwda platformasy ulanyjylara:
 • Gurlan 38 görkezijini we 22 sany seljeriş guralyny görüň.
 • Gurlan ykdysady senenama we habar wakalary arkaly düýpli derňewlere giriň.
 • 21 dürli wagt möhletini görüň.
 • MQL5 arkaly awtomatlaşdyrylan ulgamlary ösdüriň.


Web söwdasy

Iki platforma hem pudakda belli bir programma üpjünçiligi bolsa-da, MetaTrader4 amatly we işleýän söwda platformasyny özünde jemleýär, bu hünärmen dünýä söwdagärleri we bölek söwdagärleri tarapyndan hem ykrar edildi. MT5 güýçli aýratynlyklary we täze mümkinçilikleri bolan öňki görnüşiniň has ösen görnüşi. Brauzer arkaly göçürip alyp bolýan ýa-da gurnama platformasyndan mugt Web Söwda arkaly girip bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, web wersiýasy elmydama iş stoly ýaly pes däl, şonuň üçin hem giňişleýin strategiýany işläp düzseňiz we has köp özleşdirmek we diagramma aýratynlyklary zerur bolsa, iş stoly wersiýasyna geçiň.

Exness syn

Iş stoly platformasy

MT4 we MT5 ikisi hem PC we MAC ýaly ähli enjamlary goldaýar, şonuň üçin senagat standartyny ýa-da MT5-iň täze işlenip düzülen görnüşini ulanmagy haýsy platforma saýlamaly. Her bir hasabyň iki platformany hem goldaýandygyny ýene bir gezek bellemeli, şonuň üçin kesgitlemegiň zerurlygy ýok, bir wagtyň özünde ikisini ulanyp bilersiňiz, bu gaty gowy.


“Exness” terminaly

ulanyjylary çalt, ýönekeý söwda funksiýasyny hödürleýän, ýöne çäkli aýratynlyklary bolan “Exness” web terminalynda söwda edip bilerler. Aşakda görkezilişi ýaly, My.Exness şahsy meýdanyndan girip bilersiňiz:
Exness syn


Söwda söwdasy

Jübi enjamlarynyň amatlylygyndan, Exness söwdagärleri MT4 we MT5 platformalarynyň hemmesiniň diýen ýaly ähli funksiýalaryny ýerine ýetirip bilerler. Jübi söwdasynyň kömegi bilen müşderiler, internete birikdirilen ýagdaýynda dünýäniň islendik ýerinden dürli söwda işlerini tamamlap bilerler.

Söwdagärler, esasanam yzygiderli hereket edýänler, amatlylygy we ygtybarlylygy sebäpli ykjam Forex söwdasyny makul bilýärler. “Exness” -iň ykjam söwdany goldaýandygy ägirt uly goşantdyr we kompaniýanyň ýokary ösüş depgininden lezzet almagyny dowam etdirer.

 • Apple iOS programmasy
 • Android programmasy
 • Söwda- CFD we Fore
Exness syn

Söwda görnüşleri

MT4-i henizem halaýan söwdagärleriň köpdügi sebäpli, iki wariant hem Analitik hyzmaty bilen birlikde Söwda Merkezinden mugt tehniki derňew , ýokary hilli VPS hosting, tygşytly senenamalar, taryhy sitatalar we hasaplaryň yzygiderli gözegçiligi bilen elýeterlidir.

Dünýäniň öňdebaryjy maglumat üpjünçisi Dow Jones News - dan elýeterli Forex bazaryna täsir edýän iň möhüm habar , şonuň üçin platformalaryň akym hataryna goşuldy. Şol bir wagtyň özünde, ähli söwda usullary, strategiýaňyzy elýeterli etmek we Exness-de ýerine ýetirmek mümkinçiligini berýär.

Exness syn


Söwda aýratynlygy

"Exness, VPS hosting we sosial söwda ýaly birnäçe goşmaça söwda aýratynlyklaryny üpjün edýär."

Exness, azyndan 500 ABŞ dollary ýa-da başga bir walýuta ekwiwalenti bolan göni hasaplar üçin mugt VPS hosting hyzmatyny hödürleýär. Bu ulanyjylara uzakdaky terminaldan söwda terminallaryna birikmäge mümkinçilik berýär.
Exness syn
Şeýle hem, dellal sosial söwda hyzmatlaryna elýeterliligi üpjün edýär. Muny diňe aşakda görkezilişi ýaly My.Exness Şahsy Sebitine gireniňizden soň görüp bolýar:
Exness syn
Exness sosial söwda hyzmatlary, Google PlayStore we Apple AppStore-den göçürip alyp bolýan Exness sosial söwda programmasy arkaly amala aşyrylýar.
Exness syn


Goýum we pul serişdeleri

Exness , söwda hasabyňyzy maliýeleşdirmegiňize amatlylygy üpjün edýän birnäçe elektron töleg ulgamyny ulanyp, hiç hili töleg tölemezden gyssagly goýumlary we hasaplaşyklary ýerine ýetirýär. Depozit opsiýalary Exness ulanyjylara Bank kartoçkasy, Perfect Money, WebMoney, Neteller, Skrill, Bitcoin we Tether arkaly mugt serişdeleri goýmak we yzyna almak mümkinçiligini hödürleýär. Saýlanan usula baglylykda dürli minimal goýumlar we amallar wagtlary bar, ýöne dellalyň web sahypasynda aşakdaky ýaly görkezilýär:

Exness syn

Iň pes goýum

Has gowusy, Exness başda belli bir mukdar talap etmeýär, şonuň üçin 1 $ -dan başlap başlap bilersiňiz. Hünär hasaby 200 $ talap edip biler we elbetde, her söwda guraly üçin aýratyn kesgitlenen zerur margin talaplaryny barlaň. Şeýle hem, töleg usullaryny barlaň, sebäbi olaryň käbiri iň az pul mukdaryny kesgitleýär.

Exness syn


Yza çekmek

Öň bellenip geçilişi ýaly, Exness goýumlar ýa-da hasaplaşyklar üçin hiç hili töleg almaýar . Şeýle-de bolsa, gelip çykan ýurduňyz sebäpli ýa-da töleg üpjünçisiniň özi tarapyndan ulanylyp bilinjek tölegler bar bolsa, müşderi hyzmaty bilen haýsydyr bir geçirim geçirilmezden ozal barlaň.

PROS Garamaýan taraplary
 • Çalt sanly goýumlar
 • Örän kiçi ilkinji goýum diňe 1 $
 • Hasap bazasynyň walýutalaryny goldamak USD we EUR
 • 0 $ mugt yzyna almak

Depozit tölegi sebitiňize görä ulanylyp bilner


Müşderi hyzmady

Exness, nemes, taý, arap, rus we urdu ýaly on üç dürli dilde müşderi goldawyny hödürleýär. Iňlis we hytaý dillerinde müşderi goldawy gije-gündiziň dowamynda hödürlenýär. Söwdagärler dellal bilen telefon, e-poçta we göni söhbetdeşlik arkaly habarlaşyp bilerler. Şeýle hem, kompaniýa öz web sahypasynda soraglara jogap ibermek bilen müşderi goldawyny hödürleýär.
Exness syn

Exness, goldawy üçin hakykatdanam gowy reýtinge eýe boldy we kämilligi üçin maliýe bazarlarynyň arasynda ykrar edildi.

Taraz Garamaýan taraplary
• Çalt jogap we degişli jogaplar

• Göni söhbetdeşlik, Telefon setirleri, e-poçta goldawlary

• 13 dil goldaýar

• 24/7 goldaw

• Diňe iňlis we hytaý dillerinde 24/7 goldaw

Gözleg bilimi

Kompaniýa esasan üçünji tarap mazmuny arkaly söwdagärlere gözleg we bilim hödürleýär. Söwda platformalary Dow Jones News-dan peýdaly söwda düşünjeleri bilen yzygiderli täzelenýär. Mundan başga-da, dellal Söwda merkezi WebTV arkaly söwdagärlere maglumatly mazmun berýär.
Exness syn

Şeýle hem, dellal söwdagärlere ykdysady senenama we TradingAnalysis Söwda görkezijisini hödürleýär. Görnüşinden, Analitika bölümi birnäçe aý bäri täzelenmänsoň, Exness-iň içerki mazmuny ýok. Kompaniýanyň iň gowy üçünji tarap gözleg we bilim mazmunyna eýe bolsa-da, içerki gözleg we bilim ulgamy kämilleşdirilen bazardaky gatnaşygyny gowulandyrmak üçin uzak ýol geçip biler.

 • Forex habarlary, bazar habarlary, webinarlar we web teleýaýlym
 • Söwda merkezi
 • Söwda ideýalary
 • Ykdysady senenama
 • Täze söwda söwda wideolary
 • Okuw merkezi Exness akademiýasy hökmünde gurnaýar
 • Esasy we tehniki derňew
 • Söwda hasaplaýjylary, düşünjeler we söwda pikiri

Üns beriji nokatlar

Exness häzirki zaman programma üpjünçiligini we tehnologiýalaryny ulanýandygy sebäpli pes söwda töwekgelçiligini kepillendirýär. Mundan başga-da, söwdagärlere sargytlaryň çalt ýerine ýetirilmegi bilen birlikde iň ýokary howpsuzlyk kepillendirilýär; sargyt ýerine ýetirilmegi derrew diýen ýaly bolup geçýär.

Kompaniýa nagt pullary almagyň we goýmagyň otuzdan gowrak usulyny hödürleýär. Möhümi, goýum we hasaplaşyk ulgamlarynyň köpüsi mugt. Exness, şeýle hem mugt VPS hostingini hödürleýär we yzyna almak haýyşyndan soň serişdelere çalt girmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, kärhana söwdagärlere yzygiderli dürli bonuslar we mahabatlar hödürleýär.

Içerki webinarlary bilen bu dellal täze öwrenýänlere we tejribeli söwdagärlere peýdaly söwda maglumatlary hödürleýär. Söwdagärler düşünjeli ykdysady senenama we başarnykly TC.Tehniki Analiz hem alyp bilerler.

 • Mugt VPS hyzmatlaryny hödürleýär
 • Örän abraýly dellal
 • Ulanmak aňsat

Netije

Exness söwdagärlere Forex jübütleriniň giň toplumyny hödürleýär we bu pudakda iň ygtybarly Forex dellallaryndan biri hasaplanýar. Käbir ajaýyp ýaýlymlary we deňi-taýy bolmadyk derejäni hödürleýär. Bahasy we gönümel söwda şertleri sebäpli has köp söwdagär ony beýleki dellallardan has gowy görýär. Olaryň web sahypasy köp dilli we maglumat mazmunyndan doly. Exness-iň meşhurlygy günsaýyn artýar. Bu, her ýyl habar berilýän söwdagärleriň sanyndan aýdyň görünýär.

Platformalaryň güýçli aýratynlyklary, howpsuz gurşaw we kabul edilen ähli söwda usullary bilen birlikde netijeli söwda etmek mümkinçiligini getirýär. Mundan başga-da, Söwda merkezi hyzmatlary we müşderini has köp sylaglaýan mugt VPS hosting ýaly ýakymly goşmaçalar bar, ähli Exness-de ýakymly söwda tejribesini göz öňünde tutmak üçin gowy saýlama bolýar.

Şeýle-de bolsa, Exness hakda şahsy pikiriňizi bilmekden hoşal bolarys, aşakdaky teswirler meýdançasynda tejribäňizi paýlaşyp bilersiňiz ýa-da zerur bolsa goşmaça maglumat sorap bilersiňiz.

Thank you for rating.